Koolituskava- Croissant

 1. Õppekavarühm Toiduainete töötlemine
 2. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides): 10

kontakttunde: 10, sh praktline töö: 10

 1. Õppekava koostamise alus

Õppekava koostamise aluseks on 4.taseme pagari kutsestandardi kompetentsid B.2.1-B.2.5.

 1. Sihtgrupp

Koolituse sihtgrupiks on algajad pagarid, kondiitrid ja kokad. Sobib ka koduköögi küpsetajatele, ettevõtjatele, kes soovivad oma oskusi arendada.

 1. Õppe alustamise tingimused

Nõuded puuduvad.

 1. Õppe eesmärk

Koolituse tulemusena oskab õppija valmistada pärmi-lehttaignast taignast saiakesi ja pirukaid.

 1. Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija:

– valmistab ette vajalikud seadmed ja toorained; – valmistab  tainad vastavalt retseptile; – tükeldab, kihistab, vormib ja kergitab ja küpsetab tooted vastavalt tehnoloogilisele juhendile; – teab toodete kvaliteedi näitajaid ja teab võimalike defektide ja vigade põhjuseid.

 1. Õppesisu

Teema nimetus  Valikpagaritoodete valmistamine

Pärmi-lehttaigna valmistamine

Pärmitaigna kääritamine

Pärmitaigna kihistamine

Toodete vormimine

Toodete kergitamine

Toodete küpsetuseelne viimistlemine

Toodete küpsetamine

Toodete küpsetusjärgne viimistlemine

Praktikum pagaritöökojas 10

Loeng, demonstratsioon, juhendamisega praktiline töö, analüüs.

 1. Õppekeskkond

Teoreetiline osa viiakse läbi õppeklassis, kus on õppetööks vajalik sisustus ja õppetehnika. Praktiliseks õppeks on 12-kohalised õppeklassid sisustatud järgmiselt: pagariahjud, kerkekap, tainasegajad, pagarilauad, vahustajad, külmikud, kaalud jm väiketöövahendid. Puhastus- ja hügieenitarbed.

 1. Iseseisev töö

Puudub

 1. Õppematerjalide loend

Puuduvad

 1. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid

Osalemine praktilises tegevuses.

Hindamismeetodid Hindamiskriteeriumid

Praktiline töö: pagaritoodete valmistamine ja analüüs.

Croissandid on valmistatud vastavalt tehnoloogilisele juhendile.

 1. Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend)

Koolituse läbinutele väljastakse tõend koolitusel osalemise kohta.

 1. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus Toiduainete töötlemise valdkonna kutseõpetaja, kellel on toiduainete töötlemise magistrikraat ja õpetaja kvalifikatsioon. Lisaks on ka täiskasvanute koolitaja 5 tase kvalifikatsioon ja täiskasvanute koolitaja töökogemus.
0 Shares